Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Molenzoom


Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Molenzoom

De Molen 61 en 83
3995 AW Houten
Telefoon: zie home

mcm.praktijkinfo.nl


Telefoonnummers

De Molen 61 

Dhr. Krikke, mw. Dekkers en mw. Chiu
Mw. Lamers en mw. Ruitenbeek

Praktijknummer: 0306374777
Faxnummer:        0306352717

assistente61@molenzoom.nl

De Molen 83 

Dhr. Abarbanel en mw. Slok
Mw. Habraken en mw. Provily
Dhr. Streefkerk en mw. Slok

Praktijknummer: 0306346640
Faxnummer:        0306346649
 

assistente83@molenzoom.nl

 

Voor spoedgevallen, afspraken, overleg en herhaalrecepten belt u het nummer van de praktijk. U krijgt een keuze menu met de volgende opties: 

 • toets 1 voor spoed 
 • toets 2 voor afspraken en overleg
 • toets 3 voor herhaalrecepten 

De praktijkassistente stelt u enkele vragen en zal met u overleggen hoe u het beste kunt worden geholpen.

 

Praktijkinformatie

Openingstijden

Medewerkers

Huisartsen

Praktijkassistente

Praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ)

Praktijkondersteuner Somatiek (POH S)

Beroepsgeheim en Privacy

Kosten

Wegblijftarief

Routebeschrijving

Openingstijden

De huisartsenpraktijken in MC Molenzoom zijn geopend en telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 17 uur . 

 

Huisartsen

 

Dagelijks is er een afspraakspreekuur. Per afspraak wordt ca. 10 minuten gereserveerd. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, overleg dan met de praktijkassistente. Maak in ieder geval een dubbele afspraak bij: gesprekken, chirurgische ingrepen en indien u meerdere problemen wilt bespreken.

In overleg met de praktijkassistente kunt u door één van de huisartsen op een afgesproken tijdstip teruggebeld worden. Ook kunt u via onze website vragen stellen via het formulier voor een emailconsult. Klik hiervoor op de button eConsult.

Huisbezoeken kunt u vóór 11 uur aanvragen. De praktijkassistente zal u enkele vragen stellen over de aard en ernst van uw klachten. Omdat wij in de praktijk betere mogelijkheden voor onderzoek en behandeling hebben is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen. 

  

 Huisartsen 2018

 

 

 

Praktijkassistente

Wij hebben zeer ervaren en deskundige assistentes in dienst. Indien u een afspraak wilt maken in de praktijk dan zullen zij vragen naar de reden van uw komst. Dit is zo afgesproken zodat de assistente een goede inschating kan maken van de urgentie en tijd die wordt ingepland voor uw afspraak om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uiteraard hebben ook onze asissitentes beroepsgeheim.
Bij veel voorkomende onschuldige aandoeningen kan de praktijkassistente u advies geven. Zij hanteert hierbij richtlijnen van de beroepsgroep. Met de huisartsen zijn hierover afspraken gemaakt.

 

Op het spreekuur van de praktijkassistentes kunt u onder andere terecht voor: 

 

 • bloeddrukcontrole
 • bloed en urine onderzoek
 • hechtingen verwijderen
 • oren uitspuiten
 • reizigersadvisering en vaccinaties
 • SOA spreekuur
 • stoppen met roken
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • wondverzorging 
 • wrattenbehandeling

Praktijkondersteuner Somatiek (POH S)

Wat is een praktijkondersteuner Somatiek? 

Uw huisarts werkt samen met een praktijkondersteuner somatiek (afgekort: “POH S”) bij het behandelen en begeleiden van mensen met chronische aandoeningen zoals: 

 • diabetes (suikerziekte);
 • hart- en vaatziekten (of een risico daarop);
 • longziekten (astma en COPD). 

Ook kan de POH S een rol spelen bij het begeleiden van kwetsbare ouderen en van mensen die net uit het ziekenhuis ontslagen zijn. 

De POH S werkt altijd onder verantwoordelijkheid  en begeleiding van uw huisarts. De landelijke richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap en de Houtense Zorgprogramma’s zijn hierbij leidend.
 

Wat kan de POH voor u betekenen? 

Bij chronische aandoeningen is het belangrijk dat er regelmatige controles plaatsvinden om u goed te behandelen en complicaties te voorkomen. De meeste van deze controles worden door de POH gedaan. Ook geeft zij voorlichting over de ziekte en het omgaan daarmee. De POH heeft verschillende spreekuren.


Diabetes spreekuur
 

Controles van patiënten met diabetes vinden periodiek plaats. Jaarlijks komt u tenminste één maal voor controle bij uw huisarts. Naast het bespreken van uw bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek is er ook aandacht voor uw leefstijl (voeding, beweging), het gebruik van medicatie en de consequenties van diabetes in uw dagelijks leven.


Hart- en vaatziekten spreekuur
 

Regelmatige controles zijn van belang voor mensen met een verhoogd risico op het krijgen van een hart-  of vaatziekte of die hart- en vaatziekten hebben doorgemaakt. De POH controleert onder andere de bloeddruk, het gewicht en andere risicofactoren. Ook bespreekt zij de uitslagen van uw bloedonderzoek, die door de huisarts beoordeeld zijn. Zo nodig maakt zij met u een plan voor verandering van uw leefstijl en gebruik van medicatie. 
 

Astma/COPD spreekuur 

Om de conditie van de longen optimaal te houden is voor mensen met astma of COPD regelmatige controle en het meten van de longfunctie belangrijk. De POH S kan u helpen met vragen over uw longen, de medicijnen die u gebruikt en over het omgaan met uw klachten tijdens uw alledaagse bezigheden.

 
Stoppen met roken 

Als u wilt stoppen met roken kunt u dat ook met de POH S of uw huisarts bespreken. In Medisch Centrum Molenzoom geeft een aantal hiervoor opgeleide assistentes begeleiding bij het stoppen met roken. Stoppen met roken met ondersteuning blijkt effectiever te zijn dan zelfstandig stoppen. Neem gerust contact op als u daar belangstelling voor heeft.
 

Hoe gaat het in zijn werk? 

De huisarts verwijst u naar het spreekuur van de POH S. Ook kunt u een oproep ontvangen, omdat u volgens onze gegevens in aanmerking komt voor extra begeleiding.  U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen als u het spreekuur van de POH S wilt bezoeken.

 
Wat zijn de kosten? 

Er zijn geen kosten verbonden aan de consulten bij de POH. Deze worden volledig vergoed door uw ziektekostenverzekering.

 
Wat als ik verhinderd ben?

Indien u verhinderd bent, wilt u dan de gemaakte afspraak tijdig afzeggen. In de tijd die voor u gereserveerd was kan nog iemand anders geholpen worden. Indien u niet tijdig afzegt kunnen de kosten hiervan bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn niet te verhalen op uw zorgverzekering.

 
Wie zijn onze POH’s? 

In Medisch Centrum Molenzoom werken vier POH Somatiek:                

Lida van der Maat       (aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)         
Juul van Oord             (aanwezig dinsdag, woensdag en donderdag)                    
Henny Otten               (aanwezig maandag, donderdag en vrijdag)
Corry Tan                   (aanwezig woensdag, donderdag en vrijdag)  
Anita Wilbrink             (aanwezig dinsdag, woensdag en donderdag) 

 
Nog vragen?   

Neemt u bij vragen gerust contact op met de praktijk.

 

 

 

Beroepsgeheim en Privacyreglement

Privacyreglement van de huisartsenpraktijken van Medisch Centrum Molenzoom

 

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

 

 

Algemeen

 

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens per 25-5-2018. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

 

 

Huisartsenpraktijk

 

In onze huisartsenpraktijken kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

 

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

 

De huisartsenpraktijken van Medisch Centrum Molenzoom zijn volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijken plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen de praktijken als volgt:

 

 

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen de huisartsenpraktijken van Medisch Centrum Molenzoom hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

 

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

 

 

Uw rechten als betrokkene:

 

U heeft de volgende rechten:

 

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

 

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  de huisarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Het aanvraagformulier is in de praktijk verkrijgbaar.

 

 

 

Toelichting op het aanvraagformulier

 

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Bij voorkeur vragen we u de het dossier persoonlijk of door een gemachtigde op te halen. U dient zich hierbij te legitimeren.
Indien uw medische gegevens per post verzonden worden, versturen wij dit aangetekend, kosten hiervoor kunnen in rekening worden gebracht. De huisartsenpraktijken van Medisch Centrum Molenzoom zijn niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging.

 

Gegevens patiënt

 

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

 

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

 

De medewerkers van de huisartsenpraktijken van Medisch Centrum Molenzoom hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

 

Uitwisseling gegevens
De huisartsenpraktijken van Medisch Centrum Molenzoom wisselen, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 

 

 

 

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijken bij aan medicatieveiligheid.

 

 

 

Overdracht van uw dossier

 

Als u van huisarts verandert, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Uw huisarts van Medisch Centrum Molenzoom draagt het dossier over aan uw nieuwe huisarts, nadat wij een ondertekend uitschrijfformulier hebben ontvangen.  Wij doen dit zo spoedig mogelijk,  nadat u uw nieuwe huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen.

 

 

 

Uw medisch dossier wordt bij voorkeur digitaal, dit is via een beveiligde omgeving, aan de nieuwe huisarts overgedragen. Het is ook mogelijk dit per aangetekende post te doen, kosten hiervoor kunnen in rekening worden gebracht. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

 

Vraag of klacht

 

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

De huisartsenpraktijken van Medisch Centrum Molenzoom doen mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

 

 

 

Spoedeisende hulp

 Als u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur dringend medische hulp nodig hebt belt u voor: 

De Molen 61 telefoonnummer 030 63 74 777 toets 1
De Molen 83 telefoonnummer 030 63 46 640 toets 1  

Voor eerste hulp kunt u altijd direct terecht. De meeste verwondingen, kneuzingen en verstuikingen kunnen door ons worden behandeld. Als u het bezoek aankondigt houden wij rekening met uw komst.

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost. 

Iedere werkdag na 17.00 uur en op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.  

 

De huisartsenpost is alleen te bezoeken na telefonische afspraak.
 Zij kunnen u sneller helpen als u de volgende gegevens bij de hand heeft:
- uw zorgpas
- de naam van uw huisarts
- uw medicijngebruik 

De huisartsenpost is een onderdeel van het Transmuraal Centrum Houten, dat gevestigd is in het gebouw van het Antonius ziekenhuis in Houten-zuid.

 

Adres
Hofspoor 2
3994 VZ Houten
tel: 088 130 96 80

 

Neem alleen contact op voor medische zaken die niet tot de volgende dag of tot na het weekend kunnen worden uitgesteld.

Altijd eerst bellen, ook bij spoed.

 

 

 

 

's Avonds, 's nachts en in het weekend

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost.
Iedere werkdag na 17.00 uur en op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.
De huisartsenpost is alleen te bezoeken na telefonische afspraak.
Wij kunnen u sneller helpen als u de volgende gegevens bij de hand heeft:
- uw zorgpas
- de naam van uw huisarts
- uw medicijngebruik 

De huisartsenpost is een onderdeel van het Transmuraal Centrum Houten, dat gevestigd is in het gebouw van het Antonius ziekenhuis in Houten-zuid.

Adres
Hofspoor 2
3994 VZ Houten
Telefoonnummer 088 1309680

Neem alleen contact op voor medische zaken die niet tot de volgende dag of tot na het weekend kunnen worden uitgesteld.

Altijd eerst bellen, ook bij spoed.

Samenwerking

Ons medisch centrum omvat naast huisartsenzorg een breed aanbod van zorgverleners. Iedere zorgverlener heeft een eigen website zie onder voor de links en telefoonnummers. Wij vormen met elkaar een zorgteam waarbij goede samenwerkingsafspraken en korte overleglijnen ervoor zorgen dat u als patiënt centraal staat.

Wij ontwikkelen met elkaar protocollen en zorgprogramma´s om de behandeling van chronische ziekten zoals diabetes, COPD, hart-en vaatziekten, angst en depressie verder te verbeteren. Wij werken daarbij nauw samen met de andere medische centra in Houten.

Zie ook website Medisch Centrum Molenzoom

Apotheek MC Molenzoom

Diëtisten Midden Nederland

Fysiotherapiepraktijk De Molen

Psychologiepraktijk Steven van Dijk

Rivas Thuiszorg

Saltro Diagnostisch Centrum (bloedafname)

 

Klachtenregeling

 

 

BENT U NIET TEVREDEN EN HEEFT U EEN KLACHT? MELD HET ONS!

Een goed en prettig contact tussen u als patiënt en de huisartsen in Medisch Centrum Molenzoom vinden wij erg belangrijk. Gelukkig verlopen deze contacten meestal naar ieders tevredenheid. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen

Hoe dient u een klacht in?

U neemt contact op met onze klachtencoördinator Monique Versluis. Dit kan door het invullen van onderstaand formulier. Zij zorgt ervoor dat uw klacht wordt behandeld en dat u een antwoord van ons krijgt.

Hoe gaat het verder?

Ons streven is om uw klacht uiterlijk binnen 30 dagen af te ronden. De klachtencoördinator zal u soms nog bellen voor een nadere toelichting. Eventueel maken we  met u een afspraak om uw klacht te bespreken. Wij hopen dat hiermee uw klacht naar tevredenheid is behandeld.

Komen we er samen niet uit?
Wanneer u uw klacht niet direct met ons wilt bespreken of wanneer we er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SKGE.

De klachtenfunctionaris zal samen met u naar een oplossing zoeken voor uw klacht of probleem. Als deze bemiddeling niet slaagt dan kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie van de SKGE. Deze geschillencommissie zal een bindende uitspraak doen.

Bij deze geschillencommissie zijn wij aangesloten en u vindt op de website www.skge.nl.meer informatie over hoe u een klacht indient.